San Clemente (Rome, ItaliŽ); San Clemente (Rome, Italy)
071893
San Clemente (Rome, ItaliŽ)
Anagni (FR, Lazio, ItaliŽ); Anagni (FR, Lazio, Italy)
081610
Anagni (FR, Lazio, ItaliŽ)
San Clemente (Rome, ItaliŽ); San Clemente (Rome, Italy)
071900
San Clemente (Rome, ItaliŽ)
Kruisgang van Lateranen (Rome, ItaliŽ); Lateran cloister (Rome, Italy)
071883
Kruisgang van Lateranen (Rome, ItaliŽ)
Kruisgang van Lateranen (Rome, ItaliŽ); Lateran cloister (Rome, Italy)
071882
Kruisgang van Lateranen (Rome, ItaliŽ)

Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ; Basilica di Santa Prassede, Rome, Italy
071965
Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ
Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ; Basilica di Santa Prassede, Rome, Italy
071969
Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome; Basilica of Our Lady in Trastevere, Rome, Italy
091423
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome; Basilica of Our Lady in Trastevere, Rome, Italy
091426
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome; Basilica of Our Lady in Trastevere, Rome, Italy
091425
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome

Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome; Basilica of Our Lady in Trastevere, Rome, Italy
091424
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome
Santa Cecilia in Trastevere (Rome, ItaliŽ); Santa Cecilia in Trastevere (Rome, Italy)
091413
Santa Cecilia in Trastevere (Rome, ItaliŽ)
Santa Cecilia in Trastevere (Rome, ItaliŽ); Santa Cecilia in Trastevere (Rome, Italy)
091412
Santa Cecilia in Trastevere (Rome, ItaliŽ)
Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ; Basilica di Santa Prassede, Rome, Italy
071964
Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ
Sint-Pietersbasiliek (Rome, ItaliŽ); St. Peter
111376
Sint-Pietersbasiliek (Rome, ItaliŽ)

San Clemente (Rome, ItaliŽ); San Clemente (Rome, Italy)
071898
San Clemente (Rome, ItaliŽ)
San Clemente (Rome, ItaliŽ); San Clemente (Rome, Italy)
071897
San Clemente (Rome, ItaliŽ)
San Clemente (Rome, ItaliŽ); San Clemente (Rome, Italy)
071894
San Clemente (Rome, ItaliŽ)
Lupa Capitolina (Capitolijnse Wolf, Rome); Lupa Capitolina (Capitoline Wolf)
060688
Lupa Capitolina (Capitolijnse Wolf, Rome)
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome); Saint Lawrence outside the Walls (Rome)
081628
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome)

Kruisgang van Lateranen (Rome, ItaliŽ); Lateran cloister (Rome, Italy)
071880
Kruisgang van Lateranen (Rome, ItaliŽ)
Kruisgang van Lateranen (Rome, ItaliŽ); Lateran cloister (Rome, Italy)
071884
Kruisgang van Lateranen (Rome, ItaliŽ)
Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ; Basilica di Santa Prassede, Rome, Italy
071970
Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ
Lupa Capitolina (Capitolijnse Wolf Rome); Lupa Capitolina (Capitoline Wolf)
060689
Lupa Capitolina (Capitolijnse Wolf Rome)
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome; Basilica of Our Lady in Trastevere, Rome, Italy
091433
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome

Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome; Basilica of Our Lady in Trastevere, Rome, Italy
091431
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome; Basilica of Our Lady in Trastevere, Rome, Italy
091432
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome; Basilica of Our Lady in Trastevere, Rome, Italy
091436
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome); Saint Lawrence outside the Walls (Rome)
081626
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome)
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome); Saint Lawrence outside the Walls (Rome)
081625
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome)

Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ; Basilica di Santa Prassede, Rome, Italy
071966
Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ
Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ; Basilica di Santa Prassede, Rome, Italy
071972
Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ
Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ; Basilica di Santa Prassede, Rome, Italy
071975
Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ
Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ; Basilica di Santa Prassede, Rome, Italy
071967
Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ
Basiliek van Santa Maria Maggiore; Basilica of Saint Mary Major (Rome, Italy)
071982
Basiliek van Santa Maria Maggiore

Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ; Basilica di Santa Prassede, Rome, Italy
071976
Santa Prassede (Heilige Praxedis), Rome, ItaliŽ
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome; Basilica of Our Lady in Trastevere, Rome, Italy
091420
Basiliek van Santa Maria in Trastevere, Rome
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome); Saint Lawrence outside the Walls (Rome)
081627
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome)
San Marco (Rome, ItaliŽ); San Marco (Italy, Latium, Rome)
081845
San Marco (Rome, ItaliŽ)
De apostel Paulus, mozaÔek, Rome; The apostle Paul, mosaic, Rome
091305
De apostel Paulus, mozaÔek, Rome

Triclinio Leonino (Rome, ItaliŽ); Triclinio Leonino (Rome, Italy)
071866
Triclinio Leonino (Rome, ItaliŽ)
Lupa Capitolina (Capitolijnse Wolf, Rome); Lupa Capitolina (Capitoline Wolf)
060690
Lupa Capitolina (Capitolijnse Wolf, Rome)
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome); Saint Lawrence outside the Walls (Rome)
081629
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome)
Cosmatenvloer in Anagni (FR, Lazio, ItaliŽ); Floor in Cosmati style in Anagni (Lazio, Italy)
081612
Cosmatenvloer in Anagni (FR, Lazio, ItaliŽ)
Anagni (FR, Lazio, ItaliŽ); Anagni (FR, Lazio, Italy)
081611
Anagni (FR, Lazio, ItaliŽ)