Aanvraag voor foto's - Request for photographs

If you search photographs, please click here.
Als u foto's zoekt, hier klikken alstublieft.

Door middel van dit formulier vraagt u gratis een voorbeeld aan op ware grootte.

Using this form you order a free full-sized sample.

Iedere foto kost

Binnen de Europese Unie: Euro 20,-
buiten de Europese Unie: Euro 30,-
Tegen betaling van dat bedrag krijgt u een rechtenvrije licentie om de foto voor tal van doeleinden te gebruiken: redactionele publicaties, advertenties, artikelen, brochures, verpakkingen, multimedia-presentaties enz. Meervoudig gebruik is toegestaan binnen de divisie of redactie waar u werkzaam bent. Het is niet toegestaan de rechten door te verkopen of de foto ter beschikking te stellen aan derden.
Let op: de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van de foto. Het bezit van een rechtenvrije licentie houdt niet in dat u iedere afbeelding voor ieder doel kunt gebruiken. Wees voorzichtig wanneer u portretten of foto's van privé-eigendommen voor commerciële (niet-redactionele) doelen gebruikt. De geportretteerde of de eigenaar van de goederen kan dan rechten laten gelden omdat er sprake zou kunnen zijn van een 'redelijk belang', namelijk inkomsten (artikel 21 van de auteurswet: Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet.)

Each photograph costs

inside the European Union: Euro 20,-,
outside the European Union: Euro 30,- (USD 39,- plus the costs for International Bank Transfer charged by your own bank).
For that price you get a royalty-free license to use the photograph for all kinds of purposes: editorial publications, advertisements, articles, brochures, packing, multimedia-presentations etc. Multiple use is allowed within the division or redaction you're working in. It is not allowed to resell the photograph or to put it at others' disposal.
Attention: the user is responsible for the use of the photograph. Having a royalty-free license does not mean that you can use every image for every purpose. Be careful using portraits and photographs of private property for advertisements and commercial publications: without a model- or property-release you may be breaking the copyright law. Our photographs are not accompanied by releases of that kind. Please be aware of the legal limitations in your country.


Cognome/Achternaam/Surname:
Nome/Roepnaam/First name:
Indirizzo/Adres/Address:
Cap/Postcode/Postal code:
Città/Plaats/Town/City:
Nazione/Land/Nation:
E-mail:
Fotografie desiderate/Gevraagde foto's/Requested photos (numbers):

Anti-spam; de hoofdstad van Italië is:
Spam-protection; the capital of Italy is:
BACK   Pagina precedente                   PRINT Stampa pagina                           HOME Home