kop
        Steun ons!      

Onderwijs

De Jeugd

De Italiaanse jeugd groeit op in een samenleving die bi-cultureel genoemd kan worden. Enerzijds is de Italiaanse jeugd er heel snel bij als het gaat om het overnemen van de nieuwste trends, bij voorkeur Amerikaanse, anderzijds worden ook traditionele waarden in ItaliŽ heel gemakkelijk overgenomen door de jeugd. Zo is ook in de ogen van de jeugd de familie het centrum van een netwerk dat voorziet in langdurige materiŽle en immateriŽle steun.
In ItaliŽ is het heel gebruikelijk dat de materiŽle zorg voor de kinderen minstens doorgaat tot er kleinkinderen komen. Studie, trouwfeest, uitzet en huis worden door de ouders volledig betaald. Het zou daarom erg onverstandig van die kinderen zijn wanneer zij zich zouden afzetten tegen hun ouders. Sterker nog, kinderen in ItaliŽ zijn door die verwennerij nauwelijks de deur uit te krijgen. In 1998 woonden van de mensen tussen de 18 en 34 jaar nog 58,8% bij hun ouders. Het inwonen bij de ouders wordt door jongeren zelden ervaren als een beperking van de vrijheid. Ook als zij financieel onafhankelijk zouden kunnen zijn, blijven zij dikwijls thuis. Pas als zij gaan trouwen of als ze dezelfde levensstandaard kunnen volhouden als thuis, verlaten zij het gezin en aanvaarden de plichten en verantwoordelijkheden van een zelfstandig leven. Als kinderen trouwen en de deur uitgaan, gaat meer dan de helft binnen een afstand van een kilometer van ťťn van de ouderparen wonen, meestal dat van de bruidegom. Tweederde van de kinderen bezoekt zijn ouders tenminste enkele keren per week.
Waar ouders minder welgesteld zijn en hun kinderen daardoor minder economisch afhankelijk, is de kans op afwijkend gedrag bij de jeugd groter. Vooral in de grote steden en dan nog vooral in het noordwesten is dat het geval.** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** Onderwijs

Jongeren op het San Marcoplein in VenetiŽ.
Jongeren op het San Marcoplein in VenetiŽ.
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

ItaliŽ heeft een uitgebreid onderwijssysteem en evenals de meeste andere Europese landen een laag percentage analfabeten. Er zijn openbare en particuliere scholen; van de middelbare scholen is 95% openbaar (`statale'). De meeste particuliere scholen zijn in handen van godsdienstige organisaties. Het onderwijs is gratis. De leerplicht is sinds enkele jaren, net als in de rest van Europa, tot 16 jaar (was 14 jaar).
Het onderwijs in ItaliŽ wordt heel centraal door de overheid geregeld. Scholen kunnen nauwelijks beschikken over eigen financiŽle middelen en ook bijna geen eigen beleid voeren, al komt daar de laatste jaren langzamerhand wat verandering in.
Tot op heden zijn er grote verschillen tussen de organisatie van het onderwijs in ItaliŽ en in Nederland.

Schooltypen en leerwegen


Leeftijd bij
aanvang schooljaar
ongeveer.
SCHOOLSYSTEEM IN ITALIŽ
3,4,5 Scuola d'Infanzia (voorheen scuola Materna - niet verplicht)
6,7,8,9,10 Scuola Primaria (voorheen Scuola Elementare (verplicht)
11,12,13 Scuola Secondaria di primo grado (voorheen Scuola Media) een soort middenschool.
Scuola Secondaria di secondo grado (voorheen Scuola Secondaria Superiore)
14 Istituti Tecnici

Twee indirizzi (profielen) in de economische sector:
 • Financieel, administratief en marketing;
 • Toerisme.
Negen profielen in de technieksector:
 • Mechanica, mechatronica en energie;
 • Transport en logistiek;
 • Elektronica en elektrotechniek;
 • Informatica e telecommunicatie;
 • Grafische vormgeving en communicatie;
 • Chemie, materiaalkunde en biotechnologie;
 • Mode;
 • Landbouw, en (voedingsmiddelen-) industrie;
 • Bouw, milieu en omgeving
Licei
 • Liceo classico (gymnasium)
 • Liceo linguistico (talen)
 • Liceo scientifico (natuur en techniek)
 • Liceo musicale e coreutico (muziek)
 • Liceo delle scienze umane (menswetenschappen)
 • Liceo artistico (kunst)
15
16
17
18


De basisschool

Inschrijven
Inschrijven voor de eerste klas is verplicht voor kinderen die de leeftijd van zes jaar bereiken. Deelname aan het onderwijs en leerboeken zijn gratis.

Organisatie
Op de basisschool worden twee verschillende organisatiemodellen gehanteerd:


Grembiule
Op veel basisscholen is het dragen van een overschort (grembiule) verplicht. In de zomer worden ze dan ook overal te koop aangeboden (Upim in Siracusa).
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Iedere onderwijsinstelling heeft een zekere vrijheid om zelf het onderijs in te richten, rekening houdend met de behoeften van de leerlingen en met de mogelijkheden die het gebied waarin de school gevestigd is biedt; en ook met inachtneming van de landelijke algemene doelstellingen.

Iedere school valt onder een zgn. Circolo Didattico, de zetel van de schoolleiding. Een Circolo Didattico kan ťťn of meer scholen onder zijn hoede hebben.
De laatste jaren zijn ook scholengemeenschappen ontstaan waarin peuterspeelzalen, basisscholen en middenscholen onder ťťn schooleiding werden samengebracht.
Het aantal leerlingen per klas mag niet groter zijn dan 25 en niet kleiner dan 10. Wanneer in een klas ťťn of meer gehandicapte kinderen zitten, is het maximum per klas 20.
In sommige gevallen worden klassen gecombineerd.

Op sommige basisscholen is een schooluniform nog verplicht. Meestal is dat een soort jasje of een schort (grembiule).


Scuola Media (Middenschool)

(Scuola Secondaria di I grado (Eerste Fase van het Voortgezet Onderwijs))

Dit is de tweede stap die ieder kind in ItaliŽ verplicht moet nemen. Vroeger kon deze Scuola Media ook eindonderwijs zijn, omdat daarna de leerplicht ophield. Tegenwoordig slaat dit type onderwijs een brug naar het onderwijs van de Tweede Fase.
Het onderwijs op de Scuola Media is vooral vormend en oriŽnterend van karakter: het stimuleert de persoonlijke ontwikkeling maar stelt de leerlingen ook in staat aan het eind van de Scuola Media een goed gefundeerde keus te maken voor het vervolgonderwijs. Er is veel aandacht voor bewustwording, zowel ten aanzien van de omgeving en de medemens als ten aanzien van de mogelijkheden en toekomstverwachtingen van de kinderen zelf.
Dit vormende en oriŽnterende onderwijs komt niet in de plaats van het onderwijs in de vakken, maar maakt daar op een vanzelfsprekende manier deel van uit.
Tussen de school en de ouders hoort een nauwe band te bestaan zodat de toekomstige leerroute van de kinderen in onderling overleg en weloverwogen kan worden bepaald.
Ook op de Scuola Media kan men kiezen tussen:

Lessentabel Scuola Media

Normaal lesrooster

Vakken I II III
Taal 11 11 11
Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde e Biologie 6 6 6
Techniek 3 3 3
Muziek 2 2 2
Beeldende Vorming 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Godsdienstonderwijs of vervangende activiteit 1 1 1

Verlengd lesrooster


Vakken I II III
Taal 15 15 15
Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde en Biologie 8 8 8
Vreemde taal 5 5 5
Techniek 3 3 3
Muziek 3 2 3
Beeldende Vorming 2 3 3
Lichamelijke opvoeding 3 3 2
Godsdienstonderwijs of vervangende activiteit 1 1 1


Liceo (Lyceum, vergelijkbaar met HAVO/VWO in Nederland)

(Scuola Secondaria di II grado (Tweede Fase van het Voortgezet Onderwijs))

De Licei vormen het Voortgezet Onderwijs op het hoogste intellectuele niveau. Een een diploma van een liceo biedt de beste garantie voor een geslaagde studie op de universiteit. De licei bestrijken drie kennisgebieden, namelijk dat van de taal en cultuur (Liceo Liguistico ("Brocca-leerweg") en Liceo Classico), dat van de wiskunde en de natuurwetenschappen (Liceo Scientifico) en dat van de geschiedenis en sociale wetenschappen (Indirizzo Scienze Sociale).

Jongeren in ItaliŽ.
Leerlingen van het Liceo Bagatta in Desenzano.

Hier volgen, bij wijze van voorbeeld, de lessentabellen van het Liceo Classico en het Liceo Scientifico. De eerste twee klassen van het Liceo Classico zijn een voortzetting van het Gymnasium Inferiore op de Scuola Media. Vandaar de merkwaardige klassenindeling.

LICEO CLASSICO


Vakken. Ginnasio Superiore Liceo Classico
4 5 1 2 3
Italiaanse Taal en Literatuur 5 5 4 4 4
Latijnse Taal en Literatuur 5 5 4 4 4
Griekse Taal en Literatuur 4 4 3 3 3
Taal en Literatuur van een Moderne Vreemde Taal 4 4 - - -
Geschiedenis en Maatschappijleer 2 2 3 3 3
Aardrijkskunde 2 2 - - -
Filosofie - - 3 3 3
Biologie,
Scheikunde en Aardrijkskunde
- - 4 3 2
Wiskunde 2 2 3 2 2
Natuurkunde - - - 2 3
Kunstgeschiedenis - - 1 1 2
Godsdienst 1 1 1 1 1
Natuurkunde 2 2 2 2 2
Totaal aantal uren 27 27 28 28 29

LICEO LINGUISTICO


Vakken

Liceo Linguistico

1

2

3

4

5

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

Godsdienst

1

1

1

1

1

Italiaans

5

5

4

4

4

Moderne vreemde taal I

3

3

3

3

3

Moderne vreemde taal II

4

4

3

3

3

Moderne vreemde taal III

-

-

5

5

4

Latijn

4

4

3

2

3

Kunst of Muziek

2

2

-

-

-

Kunstgeschiedenis

-

-

2

2

2

Geschiedenis

2

2

3

3

3

Filosofie

-

-

2

3

3

Recht en economie

2

2

-

-

-

Aardrijkskune

2

2

-

-

-

Wiskunde en Informatica

4

4

3

3

3

Aardwetenschappen

3

-

-

-

-

Biologie

-

3

-

-

2

Natuurkunde

-

-

-

4

2

Scheikunde

-

-

4

2

-

Wetenschap (vakoverstijgend programma)

-

-

4

2

4

Totaal per week

34

34

35

35

35


LICEO SCIENTIFICO


Vakken Liceo Scientifico
Klas 1 2 3 4 5
Italiaanse Taal en Literatuur 4 4 4 3 4
Latijnse Taal en Literatuur 4 5 4 4 3
Taal en Literatuur van een Moderne Vreemde Taal 3 4 3 3 4
Geschiedenis en Maatschappijleer 3 2 2 2 3
Aardrijkskunde 2 - - - -
Filosofie - - 2 3 3
Biologie,
Scheikunde e Aardrijkskunde
- 2 3 3 2
Natuurkunde - - 2 3 3
Wiskunde 5 4 3 3 3
Tekenen 1 3 2 2 2
Godsdienst 1 1 1 1 1
Natuurkunde 2 2 2 2 2
Totaal aantal uren 25 27 28 29 30

Istruzione Tecnica (Technisch Onderwijs, vergelijkbaar met MBO in Nederland)

Scuola Secondaria di II grado (Tweede Fase van het Voortgezet Onderwijs)

In dit type beroepsonderwijs worden de leerlingen opgeleid voor een bepaalde beroepssector. De vertegenwoordigde sectoren zijn: handel, toerisme, industrie, transport, bouw, landbouw en zorg.
Tot op heden geeft ook een opleiding aan een Istituto Tecnico toegang tot de universiteit maar er gaan stemmen op om dat te veranderen. In de praktijk zijn er overigens niet veel leerlingen die van de mogelijkheid om door te studeren gebruik maken.


Istruzione Professionale (Vakonderwijs, vergelijkbaar met MBO in Nederland)

Scuola Secondaria di II grado (Tweede Fase van het Voortgezet Onderwijs)

In dit andere type beroepsonderwijs worden de leerlingen opgeleid voor een bepaald vak.Istruzione Artistica (Kunstvakonderwijs)

Scuola Secondaria di II grado (Tweede Fase van het Voortgezet Onderwijs)

Dit onderwijs leidt op voor de kunstvakken. De volgende gebieden worden onderscheiden: beeldende kunsten, muziek en theater. De scholen die kunstvbakonderwijs aanbieden heten in ItaliŽ Licei Artistici en Istituti d'Arte.
Er zijn conservatoria en academies die ook een Scuola Media onder hun hoede hebben zodat kinderen al op jonge leeftijd een op de kunsten afgestemd programma kunnen volgen.


De Universiteit

Een studie aan een universiteit of hogeschool duurt 4 tot 6 jaar. De universiteit van Bologna wordt algemeen beschouwd als de oudste van Europa; zij dateert van ca. 1200 en was waarschijnlijk al enige eeuwen eerder een rechtsschool. De universiteiten van Genova (Genua), Macerata, Napoli, Padova en Perugia stammen uit de 13e eeuw, terwijl verschillende andere in de 14e eeuw zijn opgericht.

Collega Kees Roos voor de klas in ItaliŽ.
Collega Kees Roos voor de klas in ItaliŽ.** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** Informatie elders op internet